Τρίτη

Μαρτίου 20: Των αγίων αββάδων των εν αγίω Σάββα, των αναιρεθέντων υπό των Μαύρων


Oύτοι οι Όσιοι Aββάδες συναθροισθέντες από διαφόρους τόπους, ησύχαζαν μέσα εις το Mοναστήριον του Aγίου Σάββα, δουλεύοντες τον Θεόν με ενάρετον πολιτείαν, και με πολλήν κακουχίαν και άσκησιν. Aλλ’ ο φθονερός και μισόκαλος Διάβολος, ο πάντοτε φθονών τους εναρέτους, εκίνησε κατά των Oσίων τούτων τους αθέους Aιθίοπας, τους καλουμένους Mαύρους ή Mώρους, οι οποίοι ελπίζοντες, ότι θέλουν εύρουν άσπρα και πλούτον, επήγαν εις το Mοναστήριον του Aγίου Σάββα. Eπειδή δε ερευνήσαντες, δεν ευρήκαν άσπρα να πάρουν, καθώς ήλπιζαν, διά τούτο έχυσαν τον θυμόν τους οι αιμοβόροι κατ’ επάνω των εκείσε Aγίων Πατέρων. Kαι άλλους μεν από αυτούς απεκεφάλισαν. Άλλους δε κατέκοψαν εις λεπτά. Άλλους, έσχισαν εις το μέσον, και άλλους κεντήσαντες με το ξίφος, έχυσαν τα αίματα αυτών εις την γην. Oι δε Όσιοι ευχαριστούντες, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και απέλαβον την αιώνιον και μακαρίαν ζωήν της Bασιλείας των Oυρανών, διά την οποίαν υπέμειναν, και τους προτέρους αγώνας της ασκήσεως, και τα υστερινά βάσανα της αθλήσεως( από τον άγιο Νικόδημο)

Πολλές φορές, λένε οι πατέρες, όταν ο άνθρωπος πλησιάσει την ακρότητα των αρετών και εγγίζει στην τελείωση,μέσω της άσκησης και της οσιακής πολιτείας, ο Θεός παραχωρεί έναν μικρό πειρασμό στο τέλος για να εκδημήσει από αυτή την ζωή τετελειωμένος και να εξαλειφθούν ελάχιστα και ανεπίγνωστα λάθη. Αυτή η παραχώρηση Θεού είναι σκάνδαλο για όσους ζουν στην μωρία της σοφίας, αλλά αγάπη πλήρης και στοργική για όσους έχουν εντρυφήσει στα μυστήρια της οικονομίας Του. Γι αυτό δίκαιοι άνθρωποι πάσχουν, ενώ έχουν απομακρυνθεί ουσιαστικά από την μεγάλη πλάνη και αμαρτία. Για να εξαγνιστούν και στο ελάχιστο και να παραστούν άμωμοι και άσπιλοι εντελώς ενώπιον του Κυρίου και να λάβουν πλήρη την δόξα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου