Παρασκευή

Ιανουαρίου 5η: Συγκλητικής οσίας


Aύτη η Aγία Συγκλητική ήτον εν έτει από Χριστού τμ΄ [340], καταγομένη από γένος ένδοξον και περιβόητον, διά τον πλούτον και την ευσέβειαν οπού είχεν. Eπειδή δε ήτον ωραία και πλουσία, διά τούτο πολλοί εζήτουν να λάβουν αυτήν εις γυναίκα. Aυτή όμως η μακαρία έδιδε περισσότερον τον εαυτόν της εις τον πόθον και έρωτα του Θεού. Όθεν και τελείως αφήσασα τας φροντίδας του κόσμου, εγύρισεν όλην την σπουδήν της εις την της αρετής άσκησιν και επίδοσιν. Νικήσασα δε τον εχθρόν Διάβολον, προ του ακόμη να αποθάνη, εξεδήμησεν εις τον Θεόν διά της του νοός θεωρίας. Eις το τέλος δε της ζωής της, εζήτησεν αυτήν από τον Θεόν, ο πειράζων Διάβολος, διά να την πληγώση με σωματικήν ασθένειαν: καθώς ποτε εζήτησε και τον δίκαιον Ιώβ. Όθεν καθώς εκείνον επλήγωσεν, έτζι και την μακαρίαν ταύτην επλήγωσε με δεινάς αρρωστίας. Και με τόσας πληγάς ανιάτους, ώστε οπού εσάπησεν όλον το σώμα της. Πλην δεν εσυγκατέβη τελείως η αρρενόφρων, από τον τόνον και την ακρίβειαν της αρετής και ασκήσεως. Και μόλον οπού ήτον ογδοήκοντα χρόνων γερόντισσα. Όθεν μέσα εις τοιούτους μαρτυρικούς πόνους και αγώνας ευρισκομένη, προς Κύριον εξεδήμησεν.( Συναξαριστής αγίου Νικοδήμου)


Η αγία Συγκλητική είναι από τις λίγες αμμάδες εκείνες της ερήμου, της οποίας οι λόγοι και η διδασκαλία εκτιμήθησαν και διασώθηκαν τόσο πολύ. Φυσικά για υποκειμενικούς λόγους, αφού άνδρες θέτουν τους νόμους. Υπήρξε γίγαντας της υπομονής. Όσο ασθενεί ο άνθρωπος και καλοδέχεται τις δοκιμασίες και δοξάζει τον Κύριο, τόσο φαεινότερος αστέρας και διδάσκαλος γίνεται για τους άλλους. Τα λόγια διδασκαλίας τα οποία εκπορεύονται από δοκιμασμένη και πονεμένη καρδιά έχουν αυθεντικότητα και αγιοπνευματική γνησιότητα. Η αγία εκοιμήθη το βράδυ της παραμονής των Φώτων,την ώρα του Μεγάλου Αγιασμού. Και με αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε η αγιασμένη της ζωή και πολιτεία. Μετέπτη προς τον άνω Ιορδάνη όπου η αιώνια χαρά και πανήγυρις της Θέας του Επιφανέντος Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου