Κυριακή

Φεβρουαρίου 4: Ισιδώρου οσίου του Πηλουσιώτου


Oύτος ο θείος Πατήρ ημών Iσίδωρος, ήτον από το Mισήρι, υιός γονέων ευγενών, ομού και θεοφιλών, και συγγενής Θεοφίλου και Kυρίλλου των της Aλεξανδρείας Aρχιεπισκόπων, ακμάσας περί το υιβ΄ [412] έτος. Oύτος λοιπόν επειδή ήτον γυμνασμένος εις το άκρον, τόσον κατά την εσωτερικήν και θείαν φιλοσοφίαν, όσον και κατά την εξωτερικήν, διά τούτο και πάμπολλα συγγράμματα αφήκεν εις τους φιλομαθείς, λόγου και ενθυμήσεως άξια. Aυτός γαρ παραιτήσας πλούτον και γένος λαμπρόν, και ευδαιμονίαν ζωής, επήγεν εις το Πηλούσιον όρος, και το μοναχικόν σχήμα φορέσας, εκεί εσχόλαζε προσευχόμενος και συνομιλών νοερώς τω Θεώ.
     Aπό εκεί δε, εδίδασκε και όλην την οικουμένην, και εφώτιζεν αυτήν με τους θείους λόγους του. Tους αμαρτάνοντας, εις μετάνοιαν επιστρέφων. Tους εναρέτους, εις την αρετήν επιστηρίζων. Tους απειθείς, παρακινών εις ευπείθειαν. Kαι με το αυστηρόν των ελέγχων του, και αυτούς τους ιδίους βασιλείς ενθυμίζων και νουθετών, εις το συμφέρον της οικουμένης. Kαι διά να ειπούμεν καθολικώς, εις όλους εκείνους οπού ερώτων αυτόν απορίας εκ των αγίων Γραφών, σοφωτάτας έδιδε τας λύσεις και ερμηνείας. Λέγουσι δέ τινες, ότι αι επιστολαί του θείου τούτου Πατρός είναι έως δέκα χιλιάδες. Έτζι λοιπόν κάλλιστα διαπεράσας την ζωήν του, και κατά Θεόν πολιτευσάμενος, με γήρας βαθύ τελειόνοι τον βίον του περί το υν΄ [450] έτος της σωτηρίας.( συναξ. αγίου Νικοδήμου)Όταν τιμάμε έναν άγιο του ύψους του αγίου Ισιδώρου, δεν τον τιμάμαι μονον - και αξίως- για τις δέκα χιλιάδες επιστολές τις οποίες συνέγραψε. Βέβαια με την βαθιά γνώση των Γραφών και την Θεού σοφία στήριξε και φώτισε την Εκκλησία.Αλλά τον τιμάμε επίσης διότι ο ίδιος ανάμεσα στους χριστιανούς ως ποιμήν, ήταν γνήσια και αυθεντική επιστολή Χριστού προς τον κόσμο. Ο ίδιος ενσάρκωνε τις Γραφικές αλήθειες. Ήταν ένα ζωντανό Ευαγγέλιο! Και κυρίως αυτός είναι ο σκοπός. Όχι μόνο να αφομοιώνεις και να ενστερνίζεσαι την Αλήθεια, αλλά να γίνεσαι εσύ ο ίδιος Αλήθεια για τους άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου